Medfinansiering EDF

FD vil kunne dekke medfinansiering etter søknad, der hvor EU ikke dekker 100 % av prosjektkostnaden. Hovedregelen er at FD vil kreve en egenandel fra søkeren. Det gjøres individuell vurdering av hver søknad. I 2024 må søknaden være FD i hende senest 15. oktober.

Hva dekker FD av medfinansiering

Hovedregelen er at den norske andelen deles likt mellom FD og søkeren. I spesielle tilfeller vil FD vurdere å fravike denne regelen:

 • for prosjekter som ligger tidlig i et utviklingsløp, vil lavere egenandel fra industrien vurderes
 • dersom FD vurderer at det er høyere enn normal risiko knyttet til realisering av forsvarsnytte, skal dette reflekteres i egenandelen. Prosjekter som ikke tilfredsstiller kravene i den forsvarsindustrielle strategien i Melding 17, skal normalt stille med en høyere egenandel
 • når søkeren er et institutt uten mulighet for egenandel, kan FD dekke hele den norske andelen.

Hvorvidt hovedregelen fravikes eller ikke, vil helt og fullt være FDs avgjørelse og kan ikke påklages.

Hva vektlegges ved tildeling

Det vil bli lagt vekt på at produktet:

 • er en del av de teknologiske kompetanseområdene (Meld. St. 17 (2020-2021) s. 33-35), eller
 • er en del av nye og banebrytende teknologier (Meld. St. 17 (2020-2021) s. 35), eller
 • er en nyttiggjøring av sivil teknologi til forsvarsformål (Meld. St. 17 (2020-2021) s. 15 og 35.

I tillegg vil det være viktig at produktet kan sannsynliggjøres som nyttig for Forsvaret, fortrinnsvis ved at det har en egen sponsor fra Forsvaret eller forsvarsindustrien, for å øke mulighetene for at teknologien leder til et produkt i markedet. Dersom søker er sluttprodusent til produktet vil det være spesielt viktig å sannsynliggjøre forsvarsnytte, enten ved en kobling til Forsvarets investeringsplaner eller til gjeldende langtidsplan.

Eiendomsrettigheter

Dersom FD skal gi søker garanti om medfinansiering vil følgende generelle eiendoms- og bruksrettigheter gjelde:

 • eiendomsrettigheter til bakgrunns- og forgrunnsinformasjon beholdes av den som søker om medfinansiering
 • FD vil ikke kreve royalty
 • FD med de til enhver tid underliggende etater sikres tilstrekkelige bruksrettigheter for å kunne anvende resultater av prosjektet til forsvarsformål, herunder for å:
  • benytte resultatene til utlysning i konkurranser
  • samhandle med andre departementer og deres underliggende etater

publisering – slik det fremgår av den prosjektspesifikke tildelingsavtalen for EU midler («Grant Agreement»).

Søknaden

Se eksempel på utfylt søknad med kommentarer. Søknaden skal fremmes FD så snart som mulig i prosessen, og i 2024 er siste frist 15. oktober. Søknadene vil bli behandlet fortløpende.

Alle norske deltakere som er med i ett konsortium skal fremme felles søknad til FD. Normalt vil det være den norske deltakeren som skal ha størst andel i konsortiet som koordinerer og fremmer søknad på vegne av alle norske deltakere.

Dersom søknaden innvilges, vil søker i første omgang få en garanti fra FD om en øvre grense for hvilket beløp vi vil støtte med og vår prosentvise andel av de kostnadene EU ikke dekker. Dersom den totale summen endres i løpet av prosessen fram til signert konsortiumsavtale, vil FDs andel av det EU ikke finansier være i henhold til brøk gitt i tildelingsbrevet og begrenset oppad til beløp gitt i tildelingsbrevet. Medfinansieringen vil kun komme til utbetaling dersom søkers konsortium vinner utlysningen.

Søknaden om medfinansiering sendes Forsvarsdepartementet på e-post: postmottak@fd.dep.no, med kopi til FD-EDF@fd.dep.no

Tittelen på e-posten skal være: Søknad om medfinansiering til EUs EDF utlysning 2024 – «Utlysningens ID nr xxx». Søknaden legges ved e-posten som vedlegg. Søknadsskjema lastes ned her.