FFI ICE Worx

ICE Worx Arctic er et felles innovasjonssenter for hele forsvarssektoren. Her vil FFI sammen med Forsvaret legge til rette for økt samarbeid med etablerte og nye industribedrifter og forskningsmiljøer. Målet er å øke tilfanget av kompetanse, teknologi og nye løsninger som kan styrke forsvarsevne og beredskap.

ICE Worx er meldt inn som et testsenter i DIANA med lokasjoner flere steder i Norge. Her drives målrettede aktiviteter og uttesting av ny teknologi for relevante militære anvendelser, både i laboratorier og i felt. ICE Worx har innovasjonsarenaer og testinfrastruktur som utgjør et distribuert nettverk av komplementære faste og mobile fasiliteter.

Bilde hentet fra FFI sine nettsider: Innovasjonsarenaer (ffi.no)

ICE Worx Kjeller

ICE Worx Rena

Arena for eksperimentering med systemer i land- og luftdomenet, herunder nettverk av fjernopererte sensorer, effektorer og ubemannede plattformer.

Hver høst arrangerer FFI LandX på Rena. Her jobber forskere fra forskjellige fagmiljøer ved FFI intenst i to uker med aktuell teknologi for landdomenet sammen med utvalgte teknologibedrifter og Hærens våpenskole. Arbeidet ender opp i en demonstrasjonsdag der operative miljøer i Forsvaret blir invitert.

ICE Worx Horten

ICE Worx Horten benyttes som arena for eksperimentering med undervannsteknologi, autonomi og ubemannede systemer i det maritime domenet der teknologi fra FFI og relevant industri kan knyttes sammen i nye operative konsepter.

I april var de to norske bedriftene i DIANA ved FFI Horten og demonstrerte sin undervannsteknologi. Les mer om det her: Trøndersk undervassteknologi kan hjelpe Nato (ffi.no)

ICE Worx Rygge

Denne lokasjonen brukes til eksperimentering med lavgraderte og høygraderte systemer innen luftdomenet og multidomene applikasjoner sammen med industri, FFI, samt brukere og beslutningstagere innen luftdomenet.

ICE Worx Nordområdene

Dette innovasjonssenteret er ikke knyttet til en bestemt lokasjon. Eksperimentering med modne systemer og teknologi sammen med brukere innen alle domener der teknologi testes operativt i tilknytning til større systemøvelser.