Om Det europeiske forsvarsfondet (EDF)

Det europeiske forsvarsmarkedet er ikke like åpent som resten av det indre markedet i EU/EØS. Nasjonal industri leverer fortsatt hovedsakelig til egne myndigheter, og ulike land holder seg med en rekke ulike våpensystemer. Dette øker kostnaden på europeisk forsvarsmateriell og gjør det mer utfordrende å operere sammen. Det er utfordringen EU vil at EDF motvirke, ved å skape en arena der forskningsinstitutter, industri og myndigheter kan utvikle neste generasjons europeiske forsvarskapabiliteter i fellesskap.

Ved å samle EU-støtte til både forskning og utvikling i ett fond styrker EDF også sammenhengen mellom ulike EU-finansierte aktiviteter på forsvarsfeltet. Norge er eneste deltakerland som ikke er medlem av EU.

Forskning og utvikling

EDF har et budsjett på om lag 8 milliarder euro (2021–2027). Fondet støtter både forskning og kapabilitetsutvikling gjennom årlige tildelinger. To tredjedeler går til utvikling, mens resten går til forskning. Utviklingsprosjektene dekker de øvre nivåene av teknologimodenhetsskalaen (TRL) og medfinansieres av industrien. Søkere kan komme fra forsvarsindustrien eller andre næringer. Forskningsprosjekter fullfinansieres derimot, og dekker de lavere TRL-nivåene.

Det er aktørene som selv finner sammen i internasjonale grupper (konsortier) for å søke på prosjektmidler fra EU-kommisjonen. Et konsortie kan bestå av både forskningsinstitutter og bedrifter.

Norsk deltakelse

EU er en viktig partner for Norge og norsk EDF-deltakelse styrker det samarbeidet. I tillegg er det et viktig verktøy for å oppnå målsetningene i Den norske forsvarsindustrielle strategien (Meld. St. 17 (2020-2021)).  Gjennom EDF øker Norge samarbeidet med viktige europeiske allierte og bidrar til å styrke det europeiske bidraget i NATO.

Tall fra SSB viser dessuten at om lag 75 prosent av norsk forsvarsmateriell eksporteres, og EU-land mottar om lag 40 prosent av denne eksporten. EU er med andre ord et viktig eksportmarked og EDF er en inngangsportal i dette markedet for norsk industri.

Myndighetsrollen

Forsvarsdepartementet samarbeider med allierte i EDFs programkomite for å utforme de årlige prosjektutlysningene: Departementet bidrar også med medfinansiering for utviklingsprosjekter som er i tråd med norske forvars- og sikkerhetspolitiske interesser. I tillegg tilbyr Departementet, i samarbeid med Forskningsrådet, prosjektetableringsstøtte (PES) og konsulentstøtte for å gjøre søknadsprosessen enklere. Departementet jobber sammen med industri, akademia og andre for å øke kunnskapen om de mulighetene som ligger i EDF.