Underleverandør

I de tilfellene søker om medfinansiering i et prosjekt er underleverandør i et konsortium, vil det bli lagt vekt på at produktet:

  • er en del av de teknologiske kompetanseområdene (Meld. St. 17 (2020-2021) s. 33-35), eller
  • er en del av nye og banebrytende teknologier (Meld. St. 17 (2020-2021) s. 35), eller
  • er en nyttiggjøring av sivil teknologi til forsvarsformål (Meld. St. 17 (2020-2021) s. 15 og 35.

I tillegg vil det være viktig at produktet kan sannsynliggjøres som nyttig for Forsvaret, fortrinnsvis ved at det har en egen sponsor fra Forsvaret eller fra et av forsvarsindustrilokomotivene.

Sluttprodusent

Dersom søker er sluttprodusent til produktet vil det være viktig å sannsynliggjøre forsvarsnytte, enten ved en kobling til Forsvarets investeringsplaner eller til gjeldende langtidsplan. Også her vil en sponsor fra Forsvaret eller fra et av forsvarsindustrilokomotivene være viktig.

Søknaden

Se eksempel på utfylt søknad med kommentarer. Søknaden skal fremmes FD så snart som mulig i prosessen. Søknader behandles fortløpende, og det må forventes inntil to ukers behandlingstid etter mottak av søknaden. Dersom søknaden innvilges, vil søker i første omgang få en garanti fra FD om hvilket beløp vi vil støtte med og beløpets utbetalingsplan. Medfinansieringen vil kun komme til utbetaling dersom søkers konsortium vinner utlysningen.

Søknaden om medfinansiering sendes Forsvarsdepartementet på e-post: FD-EDF@fd.dep.no

Tittelen på e-posten skal være: Søknad om medfinansiering til EUs EDF utlysning 2022 – «Utlysningens ID nr xxx». Søknaden legges ved e-posten som vedlegg.

Søknadsskjema lastes ned her.