Medfinansiering

Skrevet av dagkr, 28. mars 2023

FD vil kunne dekke medfinansiering etter søknad, der hvor EU ikke dekker 100 % av prosjektkostnaden. Hovedregelen er at FD vil kreve en egenandel fra søkeren. Det gjøres individuell vurdering av hver søknad. I 2023 må søknaden være FD i hende senest 1. november.

Hva dekker FD av medfinansiering

Hovedregelen er at den norske andelen deles likt mellom FD og søkeren. I spesielle tilfeller vil FD vurdere å fravike denne regelen:

Hvorvidt hovedregelen fravikes eller ikke, vil helt og fullt være FDs avgjørelse og kan ikke påklages.

Hva vektlegges ved tildeling

Det vil bli lagt vekt på at produktet:

I tillegg vil det være viktig at produktet kan sannsynliggjøres som nyttig for Forsvaret, fortrinnsvis ved at det har en egen sponsor fra Forsvaret eller forsvarsindustrien, for å øke mulighetene for at teknologien leder til et produkt i markedet. Dersom søker er sluttprodusent til produktet vil det være spesielt viktig å sannsynliggjøre forsvarsnytte, enten ved en kobling til Forsvarets investeringsplaner eller til gjeldende langtidsplan.

Søknaden

Se eksempel på utfylt søknad med kommentarer. Søknaden skal fremmes FD så snart som mulig i prosessen, og i 2023 er siste frist 1. november. Søknadene vil bli behandlet fortløpende.

Alle norske deltakere som er med i ett konsortium skal fremme felles søknad til FD. Normalt vil det være den norske deltakeren som skal ha størst andel i konsortiet som koordinerer og fremmer søknad på vegne av alle norske deltakere.

Dersom søknaden innvilges, vil søker i første omgang få en garanti fra FD om en øvre grense for hvilket beløp vi vil støtte med og vår prosentvise andel av de kostnadene EU ikke dekker. Dersom den totale summen endres i løpet av prosessen fram til signert konsortiumsavtale, vil FDs andel av det EU ikke finansier være i henhold til brøk gitt i tildelingsbrevet og begrenset oppad til beløp gitt i tildelingsbrevet. Medfinansieringen vil kun komme til utbetaling dersom søkers konsortium vinner utlysningen.

Søknaden om medfinansiering sendes Forsvarsdepartementet på e-post: postmottak@fd.dep.no, med kopi til FD-EDF@fd.dep.no

Tittelen på e-posten skal være: Søknad om medfinansiering til EUs EDF utlysning 2023 – «Utlysningens ID nr xxx». Søknaden legges ved e-posten som vedlegg.

Søknadsskjema lastes ned her.