Medfinansieringsordning ASAP

Forsvarsdepartementet (FD) vil kunne dekke medfinansiering etter søknad. Det gjøres en individuell vurdering av hver søknad. Søknaden må leveres FD senest 17. november.

Hva dekker FD av medfinansiering

Hovedregelen er at den norske andelen deles likt mellom FD og søkeren. I spesielle tilfeller vil FD vurdere å fravike denne regelen, dersom det er tiltak som i særdeles grad bidrar til å styrke Ukrainas forsvarsevne.

Hvorvidt hovedregelen fravikes eller ikke, vil helt og fullt være FDs avgjørelse og kan ikke påklages. Søkeren må selv argumentere for og grunngi at prosjektet har særdeles høy relevans for Ukrainas forsvarsevne.

Hva vektlegges ved tildeling

ASAP er et program for å utvide produksjonskapasitet av ammunisjon og missiler i Europa. Norsk deltakelse finansieres gjennom Nansen-programmet, og formålet er å utvide norsk produksjonskapasitet på en måte som gjør det mulig å opprettholde og utvide den militære støtten til Ukraina.

Prosjekter som mottar statlig medfinansiering må derfor begrunnes i behov for å styrke norsk produksjonskapasitet. Søknader som kan vise evne til å fjerne flaskehalser og oppgradere produksjonskapasitet vil kvalifisere til å motta støtte. Videre vil det vektlegges at søkerne viser evne til å gjennomføre prosjektet innenfor en realistisk tidsramme og støtte norske og allierte behov for ammunisjon og/eller missiler.

Søknaden

Søknaden skal fremmes FD så snart som mulig i prosessen, og siste frist er den 17. november. Søknadene vil bli behandlet samlet etter endt søknadsfrist.

Dersom to eller flere norske aktører søker sammen om midler gjennom ASAP skal de også fremme en felles søknad om medfinansiering til FD. Normalt vil det være den norske deltakeren som skal ha størst andel i konsortiet som koordinerer og fremmer søknad på vegne av alle norske deltakere.

Dersom søknaden innvilges, vil søker i første omgang få en garanti fra FD om en øvre grense for hvilket beløp vi vil støtte med og vår prosentvise andel av de kostnadene EU ikke dekker. Dersom den totale summen endres i løpet av prosessen fram til signert konsortiumsavtale, vil FDs andel av det EU ikke finansier være i henhold til brøk gitt i tildelingsbrevet og begrenset oppad til beløp gitt i tildelingsbrevet. Medfinansieringen vil kun komme til utbetaling dersom søkers konsortium vinner utlysningen. Ubrukte midler må tilbakebetales FD.

Søknaden om medfinansiering sendes Forsvarsdepartementet på e-post: postmottak@fd.dep.no, med kopi til havard.sandvik@fd.dep.no.

Tittelen på e-posten skal være: Søknad om medfinansiering til EUs ASAP-utlysning – «Utlysningens ID nr xxx». Søknaden legges ved e-posten som vedlegg.

Søknadsskjema lastes ned her.