Prosjektetablering- og konsulentstøtte

Prosjektetableringsstøtte

Norske aktører som søker på EDF-utlysningene kan søke Norges forskningsråd (NFR) om støtte til prosjektetablering (PES). En målsetning med prosjektetableringsstøtten er å utvikle norske søkermiljøer. Det stilles derfor som krav til søknaden at den må være tilstrekkelig god til å kunne konkurrere om midler fra EU, for at prosjektetableringsstøtten skal tildeles. Dette innebærer at søknaden samlet sett må få minst 10 av 15 poeng. Søknader som faller under rangeringskriteriene fra EU vil ikke kvalifisere for prosjektetableringsstøtte.

Det gis 100 % kostnadsdekning for reiser/timer brukt i etableringen av prosjektet, inntil kroner:

Det gjøres individuell vurdering for samlesøknad med flere norske aktører i samme konsortium, hvor det forventes at arbeidsdelingen optimaliseres

Søknaden skal sendes Forskningsrådet så snart som mulig. Se NFRs hjemmeside om PES for mer informasjon.

Konsulentstøtte

Forskningsrådet tilbyr gratis konsulenthjelp til søkere med stort potensial i EDF.
Søknad sendes NFR. Se NFRs hjemmeside om konsulentstøtte for mer informasjon.